Verwerpen

Niet accepteren van een erfdeel of een legaat.
Formaliteit voor het verwerpen van een erfdeel: schriftelijke verklaring bij de rechtbank.
Kosten: griffierecht.

Vruchtgebruik

Geeft recht op de opbrengsten of het gebruik van een voorwerp. Bijvoorbeeld: de rente van een bankrekening, of het wonen in een huis. In een testament krijgt vaak de partner het vruchtgebruik van (een deel van) de erfenis. De kinderen krijgen het resterende deel: de bloot-eigendom. Pas als het vruchtgebruik eindigt, bijvoorbeeld als de partner komt te overlijden, worden de kinderen volledig eigenaar van de erfenis. Op deze manier laat men de partner verzorgd achter en komen de kinderen later aan bod.

Waarderingsregels

Voorschriften voor het toekennen van een waarde aan goederen die u erft, schenkt of verkoopt. Afhankelijk van de vraag om wat voor goederen het gaat en waarom u wilt waarderen (voor de Belastingdienst, of zijn er minderjarigen bij betrokken) gelden verschillende regels.

Wettelijke verdeling

Is sinds 2003 het systeem van vererving dat van toepassing is op gehuwden (en geregistreerd partners) met kind(eren). Het geldt tenzij de overledene in een testament anders heeft geregeld, ook als dat testament vóór 2003 is gemaakt.
De wettelijke verdeling houdt in dat de langstlevende echtgenoot / geregistreerd partner de hele erfenis van de overledene krijgt. De langstlevende mag de erfenis opmaken en hoeft hierover tijdens zijn leven geen verantwoording af te leggen aan de kinderen.
De kinderen zijn niet onterfd. Hun erfdeel wordt omgezet in een geldbedrag. Zij krijgen dat – in principe – pas als de langstlevende komt te overlijden. Wat de waarde van deze “tegoedbon” is, blijkt pas als de langstlevende komt te overlijden. Mocht de langstlevende echter hertrouwen, dan kunnen de kinderen een grotere claim leggen op het nog uit te keren erfdeel.